WIJ ZIJN NU OPEN

Ma t/m Vr       8.00 - 20.00
Za en Zo          9.00 - 18.00

HIER VINDT U ONS

Cartograaf 1, Duiven

CLAIM UW KORTING

Algemene voorwaarden
abonnementen

1. Algemeen

1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Wasstraat Duiven Beheer B.V.:
Wasstraat Duiven Beheer B.V., hierna te noemen Carwash De Duif

Abonnee:
Diegene die met Carwash De Duif een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
Abonnement:
De overeenkomst tussen Carwash De Duif en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van de opgegeven voertuig(en) tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Wasstraat:
De vestiging van Carwash De Duif.

1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Carwash De Duif

1.3 Op de rechtsbetrekking tussen Carwash De Duif en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven.

2. Inhoud Abonnement: Carwash De Duif

2.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.

2.2 Bij deze abonnementsvorm mag de Abonnee onbeperkt gebruikmaken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement, met een maximum van één wassing per dag, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik.

2.3 Het Abonnement geeft het opgegeven voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op de vestiging van Carwash De Duif met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

2.4 Carwash De Duif behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 5.3.

3. Totstandkoming overeenkomsten Carwash De Duif Onbeperkt

3.1 Een abonnement kan online worden aangevraagd door het invullen van het inschrijfformulier en de betaling van de eerste maandtermijn te voldoen of in de wasstraat door een abonnement aan te schaffen waarbij de eerste termijn voldaan wordt.

3.2 Wanneer een klant het abonnement online aangaat, dan heeft de klant het recht het abonnement te beëindigen binnen veertien (14) dagen. De klant kan het abonnement niet meer beëindigen op grond van de vorige zin na de eerste keer dat de klant gebruik heeft gemaakt van het abonnement.

4. Duur van het abonnement

4.1 Het Abonnement wordt aangegeven voor een minimale abonnementsperiode van ten minste één (1) maand, behoudens het bepaalde in artikel 6.3 t/m 6.5.

4.2 Het Abonnement wordt opgezegd conform de artikelen 6.1 en 6.2.

5. Opzeggen abonnement

5.1 Het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement kan te allen tijde worden opgezegd tenminste tien (10) werkdagen voor expiratiedatum van het abonnement. Nadat de Abonnee heeft opgezegd, kan deze zoals overeengekomen de diensten gebruiken tot het einde van de gefactureerde/betaalde periode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt Carwash De Duif geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke perioden van het abonnement.

5.2 De Abonnee kan het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement zelf beëindigen door in te loggen op het online klantenportaal en gebruik te maken van de beëindigingsbutton waarna het account automatisch wordt afgesloten aan het einde van de huidige betaalde periode. Opzeggen kan tevens door een brief te schrijven te richten aan: Carwash De Duif t.a.v. Afdeling Abonnementen, Cartograaf 1, 6921 EZ Duiven. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan: info@carwashdeduif.com onder vermelding van de naam en het kenteken/de kentekens van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per mail een bevestiging van de opzegging.

5.3 Carwash De Duif behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee: Carwash De Duif onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement of niet voldaan heeft aan de betalingsplicht volgens Artikel 8.

5.4 Indien het Abonnement op grond van artikel 5.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode nog niet verlopen is, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

5.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van artikel 5.3 is opgezegd, behoudt Carwash De Duif zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.

6. Gebruik van het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement

6.1 De Abonnee heeft het recht om het voertuig waarvan het kenteken geregistreerd is, onbeperkt met een maximum van één keer per dag te wassen bij een Carwash De Duif wasstraat met het wasprogramma waarvoor het abonnement geldt.

6.2 Het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement is te gebruiken op de vestiging van Carwash De Duif.

6.3 Maandelijks kan de Abonnee het kenteken één keer wijzigen. Maximaal 3 x per jaar.

6.4 De klant zal gebruik maken van het abonnement overeenkomstig een, naar het oordeel van , Carwash De Duif fair use policy.

6.5 Het abonnement van de klant wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de klant. De wasstraten van Carwash De Duif herkennen het kenteken. De klant kan op die manier gebruik maken van de wasstraten.

7. Prijzen

7.1 Carwash De Duif behoudt zich het recht voor de prijs van de abonnementen te wijzigen. Carwash De Duif stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte.

7.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

7.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij stornering, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

7.5 De Abonnee kan tegen bijbetaling ervoor kiezen om eventuele extra opties toe te voegen aan de wasbeurt.

8. Betaling

8.1 De prijs van het Abonnement hangt af van de gekozen abonnementsvorm, zoals op dat moment van afsluiten of verlenging van het Abonnement geldt. Wanneer het voertuig waarvoor het Abonnement is afgesloten wordt gebruikt voor commerciële doeleinden kan het zijn dat Carwash De Duif hier andere tarieven voor in rekening brengt. Taxi’s zijn uitgesloten van deelname.

8.2 Het abonnementsgeld is met periodes van één maand verschuldigd en wordt maandelijks via een automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee gebruikte bankrekening welke is gebruikt om het Abonnement te activeren en/of afgesloten Abonnement via de website.

8.3 Door de eerste termijn te betalen (online via i-Deal) of het abonnement te activeren via www.carwashdeduif.nl/abonnementen (online klantenportaal) machtigt de Abonnee Carwash De Duif, dan wel een door Carwash De Duif aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

8.4 De abonnementskosten voor het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement wordt maandelijks afgeschreven van het door Abonnee gebruikte rekeningnummer zoals beschreven in artikel 8.2 op de kalendermaand waarop het betalende gedeelte van het lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden verschoven, bijvoorbeeld als een bedrag niet via de betalingsmethode afgeschreven kon worden of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

8.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert, behoudt Carwash De Duif zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement buiten werking te stellen. Het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld heeft voldaan. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement buiten werking is geweest waardoor er uiteraard ook geen gebruik van is gemaakt.

8.6 Indien de Abonnee niet tijdig kan voldoen / voldoet aan de betalingsverplichting voortkomend uit deze voorwaarden, zal Carwash De Duif de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de Abonnee. Tevens zal Carwash De Duif de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Carwash De Duif redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

9. Wijzigen kenteken

9.1 Een wijziging van het kenteken dient zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Via de online klantenportaal kan de Abonnee de wijziging zelf doorvoeren.

9.2 De Abonnee kan éénmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie (3) wijzigingen per kalenderjaar.

9.3 Bij meer wijzigingen dan genoemd in artikel 9.2 dient de klant aan Carwash De Duif € 7,50 per extra wijziging te betalen.

9.4 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld/betaalde kosten over de periode dat het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement niet kan worden gebruikt vanwege een kentekenwijziging.

10. Klantgegevens

10.1 De Abonnee houdt Carwash De Duif onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer. Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Op de pagina “Mijn gegevens en mijn abonnement” kan de Abonnee de wijzigingen zelf doorvoeren.

10.2 Wijziging van het bankrekeningnummer dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De Abonnee doet dit door in te loggen via de online klantenportaal.

10.3 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Carwash De Duif zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Carwash De Duif zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze privacy verklaring.

11. Inschakelen derden

11.1 Carwash De Duif heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

11.2 Het is de Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carwash De Duif.

12. Wachtwoorden en account-toegang

12.1 De Abonnee die het Carwash De Duif Abonnement heeft afgesloten en via wiens betaalmethode de abonnementskosten worden afgeschreven heeft online toegang tot controle over het Carwash De Duif Onbeperkt abonnement.

13. Overige bepalingen en toepasselijk recht

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Carwash De Duif en de Abonnee is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.